Gratis levering bij bestelling boven de 75€

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 


Ondernemingsgegevens


Het Zoete Magazijntje

BVBA Broux & Co

Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven, België 

info@hetzoetemagazijntje.be

+32 471 85 26 49

BTW BE 0427.856.805


Artikel 1: Algemene bepalingen 


De e-commerce website van BVBA Brou & Co (Het Zoete magazijntje) , maatschappelijke zetel te Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven, België, BTW BE 0427.856.805, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Het Zoete Magazijntje houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SKP aanvaard zijn. 


Artikel 2: Prijs 


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Artikel 3: Aanbod 


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SKP niet. SKP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SKP is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SKP. SKP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 


Artikel 4: Online aankopen 


De Klant kan na het plaatsen van een product in zijn/haar winkelmandje kiezen om de bestelling verder af te ronden of om verder te winkelen. Kiest de Klant voor de bestelling af te ronden dan komt hij/zij in het overzicht van het winkelmandje terecht. Hierin kunnen producten gewist worden en aantallen gewijzigd. Op elk moment kan de Klant verder winkelen en producten toevoegen. 


Na het invullen van de facturatiegegevens kan geopteerd worden om de goederen op een locatie te laten leveren die verschillend is van het facturatieadres. 


Eventuele opmerkingen kunnen door de Klant opgegeven worden in een voorziene veld maar SKP behoudt zich het recht om met de opmerkingen al dan niet rekening te houden. Tevens kan SKP niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van opgegeven opmerkingen. 


De Klant kan de bestelde producten persoonlijk komen ophalen of laten leveren op het door de Klant opgegeven afleveradres. 


Enkel na het akkoord verklaren met de Voorwaarden van SKP kan de bestelling verder gezet worden. 


Vervolgens komt de Klant in een totaal overzicht terecht waar zowel de aan te kopen producten als facturatie- en aflevergegevens terug te vinden zijn. Op elk moment in deze fasen is het mogelijk de bestelprocedure te onderbreken. 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

        • via kredietkaart 

        • via bankkaart 

        • via overschrijving op rekeningnummer BE19 7775 9523 4112

        • contant 


Pas na het aanklikken van ‘Plaats bestelling’ is de bestelling uiteindelijk geplaatst. De Klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. 


De producten/diensten die via deze e-commerce website  worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Het Zoete Magazijntje. 


Het Zoete Magazijntje is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 


De Klant kan desgewenst de producten persoonlijk komen ophalen bij Het Zoete Magazijntje, Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven tijdens de openingsuren. 


Indien de Klant verkiest om de bestelde producten te laten leveren op het opgegeven afleveradres wordt er beroep gedaan op Bpost.


Het Zoete Magazijntje staat hierin vrij de wijze van transport te organiseren. 


Wanneer het door de Klant opgeven afleveradres foutief is of wanneer de bestelling niet kan afgeleverd worden kunnen er door Het Zoete Magazijntje extra kosten (transport) verrekend worden aan de Klant. 


Bestellingen waarvan wij de betaling ontvangen voor 12.00 van dinsdag tem vrijdag, worden diezelfde werdag nog verstuurd.  Wij streven ernaar op dit te laten leveren  (via Bpost) de volgende werkdag.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Het Zoete Magazijntje. 


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Het Zoete Magazijntje was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Het Zoete Magazijntje. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Het Zoete Magazijntje te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


Artikel 7: Garantie 


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Het Zoete Magazijntje klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Het Zoete Magazijntje. 


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Het Zoete Magazijntje zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 3 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 


De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 8: Klantendienst 


De klantendienst van Het Zoete Magazijntje is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 85 26 49, via e-mail op info@hetzoetemagazijntje.be of per post op het volgende adres Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [Indien van toepassing: het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling hier uitschrijven] 


Artikel 9: Sancties voor niet-betaling 


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Het Zoete Magazijntje beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Het Zoete Magazijntje zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 


Artikel 10: Privacy 


De verantwoordelijke voor de verwerking, Het Zoete Magazijntje respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 


De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

        • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, 

        • het verwerken van de bestelling, 

        • versturen van nieuwsbrieven (indien Opt-in door de Klant), 

        • marketingdoeleinden. 


De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Zoete Magazijntje, Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven, e-mail: info@hetzoetemagazijntje.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Het Zoete Magazijntje, Nieuwveldstraat 23, 3520 Zonhoven, e-mail: info@hetzoetemagazijntje.be

Het Zoete Magazijntje behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Indien er gebruik wordt gemaakt van logingegevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Het Zoete Magazijntje heeft dus geen toegang tot deze paswoorden. 


Het Zoete Magazijntje houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 


Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan hij/zij Het Zoete Magazijntje contacteren op info@hetzoetemagazijntje.be


Artikel 11: Gebruik van cookies 


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de Klant computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de Klant computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer hij/zij een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de Klant tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 


De Klant kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). De Klant moet hierbij wel rekening dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet kunnen gebruikt worden. 


Door gebruik te maken van de Het Zoete Magazijntje website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies. 


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door Het Zoete Magazijntje om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 13: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Het Zoete Magazijntje. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Het Zoete Magazijntje kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs 


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Het Zoete Magazijntje bevoegd.

Gratis
binnenlandse levering

bij bestellingen boven de 75 EUR

van uit webshop dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag voor 12.00 uur besteld

diezelfde dag nog verstuurd.

zaterdag - zondag - maandag besteld

dinsdag verstuurd

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer